ครูช่วงชั้นที่ 2

ว่าที่ ร.ต.ญ.จันทร์เพ็ญ  ยินดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเรณู  ทรงรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนราธิป  แสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเกศมณี  แย้มใส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัชรพงษ์  ธรรมจิตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2