ครูช่วงชั้นที่ 2

ว่าที่ รต.หญิงจันทร์  ยินดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเรณู  ทรงรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจตุพล  จตุเทน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวิภา  พรรณขาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัชรพงษ์  ธรรมจิตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

สอบถามได้ค่ะ