รับสมัครเรียน

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 1. การรับนักเรียน

     รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 2. ระยะเวลาการรับสมัคร

  รับสมัครตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง เมษายน 2565

 3. หลักฐานการสมัคร

  – สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

  – รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป

  – เอกสารใบ ปพ.1 / ใบรับรองทางการศึกษา(ถ้ามี)

  – บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง (ถ้ามี)

 ดาวน์โหลดเอกสาร ::: ใบสมัครเรียน

สอบถามได้ค่ะ