ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบรรจบรักษ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 บนเนื้อที่ 2 ไร่
โดยมี นางกรรณิการ์ โกมลภมร ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต (ผู้อำนวยการ) ได้รับที่ดินมรดก
จากพลอากาศตรีบรรจบ โกมลภมร  และก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2537 เมื่อแรกที่เริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลบรรจบรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 ซอยรังสิต-นครนายก 17 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนเป็นบุตรธิดาของนักธุรกิจ  พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการในท้องถิ่นและอำเภอใกล้เคียง ในปี 2539 โรงเรียนได้ขยายในระดับประถมศึกษาจนถึงทุกวันนี้โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและประพฤติตนเป็นคนดี

โรงเรียนบรรจบรักษ์ได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ  ต่อมาในปีการศึกษา  2552
ผู้รับใบอนุญาตได้แต่งตั้งให้นายสุทธิรัก  กรุงกาญจนา มารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
แนวนโยบายการบริหารของคณะผู้บริหารในปัจจุบันเน้นการนำเทคนิควิธีการสอนตลอดจน
เทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน ปรับปรุงแผนการศึกษาทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคล
ที่พร้อมทั้งด้านสติปัญญาร่างกาย จิตใจ และมีคุณธรรมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการศึกษาของโรงเรียนบรรจบรักษ์  ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาคุณภาพครูด้วยการให้ไปดูงาน
อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้   และจัดหาสวัสดิการครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในโรงเรียนบรรจบรักษ์

ปัจจุบัน โรงเรียนมีสถานที่ โรงกีฬาอเนกประสงค์ สนามสำหรับทำกิจกรรมและพักผ่อน
สภาพแวดล้อมร่มรื่นมีอาคารเรียน 2 หลัง ห้องเรียน 16 ห้อง มีห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานการงานพื้นฐานอาชีพ
ห้องธุรการห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องสื่อ ห้องประชุม  ห้องดนตรี
และโรงอาหารซึ่งเพียงพอสำหรับนักเรียนจำนวน 337 คน และครู   34  คน

สอบถามได้ค่ะ