วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา        “บุคลิกเด่น เน้นจริยะ ปัญญาบรรเจิด ผลเลิศความสุข”

คำขวัญ         “สมบูรณ์กายใจ แจ่มใสในอารมณ์ แกร่งกล้าปัญญาคม งามสมด้วยจริยา”

วิสัยทัศน์        “โรงเรียนบรรจบรักษ์จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

สอบถามได้ค่ะ