ผู้บริหารโรงเรียน

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์
ประวัติการศึกษา : กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
M.S.Temple Uni.Philadelphia USA.
Mini M.E.d.(ECE) มศว.ประสานมิตร
ประวัติการทำงาน : อดีตอาจารย์คณะวารสารฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาบุคลากร บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด
อดีตผู้จัดการส่วนฝึกอบรม บริษัท บางจากปิโตรีเลียม จำกัด

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์
ประวัติการศึกษา : ศศ.บ.บริหารการจัดการ สถาบันราชภัฎพระนคร
สศ.ม.ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล ผู้บริหารดีเด่น โดย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

สอบถามได้ค่ะ