ครูสายชั้นอนุบาล

นางสาวเชนตดี  มูลคำศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวพัชรี  แก้วธรรม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาววลัยลักษณ์  เพ็ชรตะคุ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวสำรวย  ดอกบัว

ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางญาณี  จุ้ยวงษ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2

นางสโรธร  จตุเทน
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3