ครูสายชั้นอนุบาล

นางสาวปทุมภรณ์  ทิมนิกาย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวสุดารัตน์  ขุนเพียรประดิษฐ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวพัชรี  แก้วธรรม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวสำรวย  ดอกบัว

ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวปุณยาพร พงษ์ประยู

ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2

นางสาว ลัดดาวัลย์ บัวตูม

ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3

สอบถามได้ค่ะ