ครูช่วงชั้นที่ 1

 

นางอนงค์  วงษ์คำหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางศศิ  ชื่นพันธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

นางปรภร  พูลหวัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

 

นางสาวพิชญ์จิรา  สายสวาท

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบถามได้ค่ะ