ครูช่วงชั้นที่ 1

นางปรภร  พลูหวัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอทิตยา  คงอยู่ดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1นางศศิ  ชื่นพันธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

นางสาวพิชญ์จิรา  สายสวาท

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3