ครูผู้สอน

นางอทิตยา  คงอยู่ดี
ครูผู้สอน วิชาเอก นาฏศิลป์

นายจตุพล  จตุเทน
ครูผู้สอน วิชาเอก ศิลปะ

นายอำนาจ  อินทโลหิต
ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์

นายฉัตรชัย  อังก์ศิริทรัพทย์
ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวปิยะธิดา  อุปดิษฐ์
ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

Mr. Richard Luceno

ครูต่างชาติ

สอบถามได้ค่ะ