ครูผู้สอน

นางสาวอทิตยา  พลายสุวรรณ
ครูผู้สอน วิชาเอก นาฏศิลป์

นายจตุพล  จตุเทน
ครูผู้สอน วิชาเอก ศิลปะ

นางสาวอรทัย  เวียงสิมมา
ครูผู้สอน วิชาเอก การงานอาชีพ

นายอำนาจ  อินทโลหิต
ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์

นายฉัตรชัย  อังก์ศิริทรัพทย์
ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา

Mr.Rogen  Custromayor
ครูต่างชาติ

Mr. Richard Luceno

ครูต่างชาติ