Aside

ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนบรรจบรักษ์

ปีการศึกษา 2562

เดือนพฤษภาคม/2562

                  วันอาทิตย์ที่ 12         ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

                  วันพฤหัสบดีที่ 16       เปิดภาคเรียนที่ 1

                  วันศุกร์ที่ 17              กิจกรรมวันวิสาขบูชาและทำบุญเดือนเกิด

                  วันจันทร์ที่ 20            หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

                  วันจันทร์ที่ 27            กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.1-3

                  วันที่ 28-30                กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.4-6

เดือนมิถุนายน/2562

                   วันอังคารที่ 4            ธนาคารโรงเรียนเปิดทำการวันแรก (กิจกรรมกระปุกเงินออม)

                  วันพุธที่ 5                 วันสิ่งแวดล้อมโลก

                  วันพฤหัสบดีที่ 13       กิจกรรมไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตย

                  วันพุธที่ 26                 กิจกรรมวันสุนทรภู่

เดือนกรกฎาคม/2562

                  วันจันทร์ที่ 1            วันสถาปนาลูกเสือไทย

                  วันจันทร์ที่ 15           กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

                  วันอังคารที่ 16          หยุดวันอาสาฬหบูชา

                  วันพุธที่ 17                หยุดวันเข้าพรรษา

                   วันที่ 19, 22       การสอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                  วันอาทิตย์ที่ 21     กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

                  วันศุกร์ที่ 26        กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10

และวันภาษาไทย

เดือนสิงหาคม/2562

                  วันศุกร์ที่ 9         กิจกรรมดวงใจน้อยร้อยให้แม่และทำบุญเดือนเกิด

                  วันศุกร์ที่ 23        กิจกรรมค่าย STEM และวันวิทยาศาสตร์

                  วันศุกร์ที่ 30         กิจกรรม English  Camp  ระดับปฐมวัย

เดือนกันยายน/2562

                   วันเสาร์ที่ 14               กิจกรรม English  Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

                  วันเสาร์ที่ 21               กิจกรรม English  Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                  วันที่ 18-19         การสอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เดือนตุลาคม/2562

                  วันที่ 1-4         ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย

                  วันที่ 3-4         การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                  วันที่ 5-31       ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

เดือนพฤศจิกายน/2562

                   วันศุกร์ที่ 1                 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

                   วันจันทร์ที่ 11             กิจกรรมวันลอยกระทง

เดือนธันวาคม/2562

                  วันพุธที่ 4          กิจกรรมดวงใจน้อยร้อยให้พ่อ/วันชาติ

                  วันที่ 9-11         กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ

                  วันที่ 23-24        การสอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                  วันพุธที่ 25         กิจกรรมวัน Christmas และวันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 – วันพุธที่ 1 ม.ค. 63      หยุดวันขึ้นปีใหม่

เดือนมกราคม/2563

                   วันศุกร์ที่ 10               กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็ก

เดือนกุมภาพันธ์/2563

                  วันที่ 24-25         การสอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                   วันพฤหัสบดีที่ 27         กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เดือนมีนาคม/2563

                  วันที่ 5-6         การสอบปลายปี   ระดับประถมศึกษา

                  วันที่ 9-12        ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย

                  วันศุกร์ที่ 13     กิจกรรมบัณฑิตน้อย

                  วันเสาร์ที่ 14      ปิดภาคเรียน              

                  วันอังคารที่ 31        ประกาศผลสอบและรับเอกสารการเรียน   ปีการศึกษา 2562

                                       (ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น เมื่อมารับเอกสาร )